a goose egg


#

some day I’m gonna enjoy voting for president pete buttigieg